תקנון האתר

סעיפי התקנון:
  • כללי
  • הרשמה לאתר וקבלת דיוור
  • תכנים באתר שמקורם בגולשים
  • פרסומות ומידע מסחרי
  • תקנון "מחפשים שותפים”
  • תקנון מערכת הפורומים
  • תקנון מערכת הבלוגים
  • תוכנית הנקודות של "למטייל”
  • סמכויות החברה וזכויותיה
  • שונות


1. כללי
השימוש באתר למטייל מותנה בהסכמה לתנאים המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון. בכניסתך לאתר הינך מאשר את
הסכמתך לאמור בתנאים אלה.
במדורים שונים באתר, כגון בקבוצות דיון )פורומים(, בלוגים וכו’ יימצאו תנאי שימוש נוספים, המתייחסים לאותו מדור. השימוש
במדורים אלו כפוף הן לתנאי השימוש שבאותו מדור והן לתנאי השימוש שלהלן.
תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות מחשב או כל אמצעי תקשורת אחר, לרבות טלפון
סלולארי,טאבלט וכיוצ”ב.
תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מיועדים גם לנשים.
בתקנון זה:
"האתר” – אתר "למטייל” שכתובתו ;lametayel.co.il
"החברה” – למטייל ברשת. קום ) 2000 ( בע”מ המפעילה את האתר;
"תוכן/ תכנים” מידע מכל סוג שהוא, לרבות תוכן מילולי, חזותי, אור קולי או כל שילוב שלהם, ובכלל זה תמונה, צילום, איור,
תרשים, שרטוט, ציור, סרטון, קובץ קולי או מוזיקלי, תוכנה, יישום, כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, הערכות וכן כל תו, סמל,
סימן או צלמית )) icon , וכיוצ”ב תכנים המועברים או העומדים לרשות גולשים באתר.
זכויות באתר
כל הזכויות בתכנים המופיעים באתר אשר מקורם בחברה ו/או מטעמה, לרבות זכויות יוצרים, זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר,
שייכים במלואם לחברה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל הזכויות בעיצוב האתר ובאופן העיבוד וההצגה של התכנים באתר שייכות
במלואן לחברה.
התכנים באתר נועדו לשימושו האישי של המשתמש בלבד, ואין לעשות בהם שימוש אחר כלשהו, לרבות שימוש מסחרי. אין
להעתיק, לשכפל, להעתיק ו/או להדפיס תכנים כלשהם מהאתר לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי, בלא קבלת הסכמתה של
החברה, בכתב ומראש.
סימני המסחר באתר שבבעלות יחידים או תאגידים בקבוצת "למטייל” הינם קניינם של בעליהם הרשומים. סימני מסחר המוצגים
באתר מטעמם של מפרסמים כלשהם הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות שימוש בסימני מסחר בלא הסכמת בעליהם,
מראש ובכתב.
שימוש באתר
השירותים והתכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם ) AS IS ( בהתאם להחלטת החברה, ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה
או דרישה כלפי החברה בגין תכונות של השירותים ו/או התכנים באתר, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכי המשתמש, או
התגובות שיעורר הפרסום באתר. השימוש בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר, ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של
המשתמש.
החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים המתפרסמים באתר - תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של
המשתמשים באתר ולא תהא אחראית לכל נזק, הפסד, אובדן רווח, אי נוחות, תשלום, הוצאה, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות,
ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים המתפרסמים באתר.
ידוע למשתמש כי תכנים המוצגים באתר בכלל, ותכנים שמקורם במשתמשים אחרים בפרט, אינם בגדר ייעוץ מקצועי. החברה אינה
אחראית לתכנים אלו ולתוצאות, ישירות או עקיפות, העלולות להיגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב פעולה בהתבסס על
תכנים אלו. על המשתמש חלה אחריות המלאה והבלעדית לפעולותיו ולתוצאותיהן.
הקישורים ) links ( לאתרים אחרים מתוך האתר נועדו לנוחיות המשתמש בלבד, ואין החברה אחראית לתוכנם של אתרים אלה, דיוקם,
מהימנותם, חוקיותם או תקינותם. הכניסה לאתרים כאמור והשימוש בתכנים המופיעים בהם הינם באחריות המשתמש בלבד. המצאות
קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהאתר פעיל או שהמידע באתר זה אמין, מהימן, מלא או מעודכן.
מבלי לגרוע באמור לעיל החברה לא תהא אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע
או תכנים המתפרסמים באתרים כאמור ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע”י צדדים שלישיים.
2. הרשמה לאתר וקבלת דיוור
בעת ההרשמה לאתר )אם באמצעות הרשמה ישירה ואם באמצעות פייסבוק(, נותן המשתמש את הסכמתו להיכלל בתוכנית "נקודות
למטייל” )ראו סעיף 8 להלן בתקנון זה( ואת הסכמתו לקבל מידע בדוא”ל ממערכת אתר "למטייל” בצורת דיוורים משלושה סוגים:
ניוזלטר אתר "למטייל”; ניוזלטר אתר "טיולי”, אתר למטייל בישראל; ניוזלטר דילים והצעות מיוחדות. באפשרות המשתמש
להפסיק את השירות בכל עת, לדיוור מסוג אחד או יותר )דרך עריכת הפרופיל האישי או דרך לחיצה על קישור ייעודי באחד
הדיוורים מקבוצת למטייל או בפניה ישירה לצוות האתר(. אם יבחר להפסיקו, יפסיק לצבור "נקודות למטייל”.
3. תכנים באתר שמקורם בגולשים
באתר מוצגים תכנים, המלצות, תמונות ותגובות שנמסרו לאתר ע”י גולשים לצורך הצגתם באתר במסגרת כתבות, טיפים, דיווחים,
קבוצות דיון )פורומים(, בלוגים, תגובות לכתבות )טוק בקים(, הודעות חיפוש שותפים, תחרויות וכד’.
אין לפרסם באתר תכנים כלשהם לרבות טקסטים, הודעות, תמונות או קישורים שהינם אחד מאלה:
• כל תוכן שידוע לגולש המבקש להעבירו לאתר שהוא שקרי, מטעה או מסולף או הנחזה על פניו להיות שקרי, מטעה או מסולף;
• תכנים הפוגעים ברגשות הציבור, או המהווים הוצאת לשון הרע, או המהווים הפרה כלשהי של חוק, או המעודדים ביצוע עבירה או
עוולה או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית.
• כל תוכן פוגעני, מעליב, עויין או מאיים;
• כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה;
• כל תוכן שיש בו כדי לעודד גזענות או אפליה פסולה, לרבות על בסיס מין, לאום, גזע, צבע עור, מוצא, עדה, נטייה מינית, אמונה
או השקפה פוליטית, נכות או עיסוק;
• תכנים אשר הזכויות בהם אינן שייכות למעביר התוכן או שיש בהם כדי לפגוע בזכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים,
סימני מסחר וכיוצ”ב.
• תכנים וכל תוכנת מחשב, קוד או יישום הכוללים וירוס מחשב כלשהו, וכן תכנים עוינים הידועים כ”סוס טרויאני”, תולעים
worms"( ”(, יישומים מזיקים וכיוצ”ב .
• תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו.
• כל תוכן הנוגע לקטין או מזהה אותו, פרטיו האישיים, מענו או דרך התקשרות עמו.
• כל תוכן שיש בו כדי לזהות אישית אנשים אחרים תוך פגיעה בפרטיותם.
אין לפרסם באתר מודעות או כל תוכן אחר שנועדו לקדם נושאים פוליטיים או שמקורם בגופים פוליטיים. החברה רשאית להוריד
בכל עת כל מודעה או תוכן הנושאים אופי פוליטי לפי שיקול דעתה המוחלט, והמפרסם מוותר על כל טענה בענין זה.
החברה ו/או מי מטעמה רשאים לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים את התנאים שלעיל, כולם או חלקם, ו/או עלולים לפגוע
באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאמור בכל עת ולמנוע מהמפרסם העברת תכנים נוספים לאתר.
החברה רשאית לערוך כל תוכן המועבר לאתר, ובכלל זה לקצרו.
גולשים השולחים תכנים למערכת למטייל לצורך הצגתם במסגרת האתר, לרבות צילומים או תמונות, מצהירים בעצם פנייתם לאתר
או בהעברת התכנים לאתר כי:
• כל החומרים אשר נשלחים לאתר הם באחריותם המלאה, מדוייקים ונכונים במידת האפשר וללא הפרות זכויות קנייניות, לרבות
זכויות יוצרים, כלשהן.
• גולש שהינו בעל זכויות היוצרים בתוכן המועבר על ידיו לאתר, מסכים בעצם העברתו לאתר למוסרו לפרסום ולעשות בו כל
שימוש, לרבות אכסונו, פרסומו, עריכתו, הסרתו וכיוצ”ב.
• גולש שאינו בעל זכויות היוצרים בתוכן המועבר על ידיו לאתר מצהיר כי הוא בעל הרשאה כדין למסור את התוכן לפרסום באתר
ולעשות בו כל שימוש, לרבות אכסונו, פרסומו, עריכתו הסרתו וכיוצ”ב.
• גולש המעביר תוכן לאתר מתיר למערכת האתר להשתמש בתוכן לכל מטרה שהיא ובכל דרך שהיא, ומוסר לאתר את כל הזכויות
ביחס לתוכן, לרבות זכות בלתי מוגבלת בזמן ובלתי חוזרת, לשימוש ופרסום בתוכן באתרים אחרים בקבוצת "למטייל” ובפרסומים
אחרים, והכל ללא תמורה, תשלום או תמלוגים כלשהם.
• מערכת האתר רשאית בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי לפסול, לשנות, לערוך או להסיר כל תוכן המועבר לאתר, בין לפני
פרסומו ובין לאחר פרסומו, מבלי שתחול עליה חובה לעשות כן או להודיע על כך מראש.
• בעצם העברת התכנים לאתר מוותר הגולש על כל טענה בקשר עם זכותו המוסרית ביחס לתכנים וכן על כל דרישה או תביעה כספית
או אחרת בקשר עם האמור לעיל.
• ידוע לגולש כי תכנים הנמסרים על-ידיו לפרסום באתר יהיו חשופים למשתמשים אחרים, ולא ניתן לצפות אילו תגובות יתקבלו
ואת אופיין. החברה לא תישא באחריות כלשהי לתגובות כלשהן לתכנים באתר לרבות לתכנים מטעם גולשים או לכל תוצאה או נזק
שייגרמו עקב פרסום תכנים או תגובות לתכנים באתר.
• ידוע לגולש כי עליו לנהוג משנה זהירות במסירת פרטים אישיים, כגון כתובות מספרי טלפון, דוא”ל וכיוצ”ב. למען הסר ספק,
החברה אינה אחראית לתכנים הנמסרים לאתר על ידי גולשים, ואינה מתחייבת כי הם מלאים, נכונים מדויקים או עונים על ציפיות
המשתמש. תכנים אלה אינם מבטאים את עמדת מערכת האתר, ואין בפרסומם כל ערובה לאמינותם, דיוקם, תקפותם או חוקיותם.
החברה אינה אחראית לשימוש שייעשה ע”י צד שלישי כלשהו בתכנים שיפורסמו ע”י משתמש באתר.
הגולש מוותר על כל טענה או תביעה נגד החברה או מי מטעמה בכל הקשור להצגתו/ או לשימוש בתוכן שמקורו בגולש באתר.
באשר לפרסום במדורי "מחפשים שותפים”, הפורומים והבלוגים, יש לקרוא גם את סעיפים 5, 6 ו 7- שלהלן, בהתאמה.
4. פרסומות ומידע מסחרי
באתר תכנים המהווים פרסומות ומידע מסחרי, מטעמם של מפרסמים שונים. החברה אינה אחראית לתוכן הפרסומות, המודעות
המידע הפרסומי וההצעות המסחריות המתפרסמים באתר או לכל תוצאה עקב הסתמכות עליהם או שימוש בהם. האחריות הבלעדית
לתוכן הפרסומי והמסחרי שבאתר חלה על המפרסמים. אין בהצגתם באתר משום המלצה או עידוד מטעם האתר לרכישת שירותים או
מוצרים המפורסמים באתר. החברה אינה צד לעסקה כלשהי הנקשרת עקב פרסום באתר .
החברה רשאית למנוע פרסום, שיווק או קידום באתר של בתי עסק, חנויות, חברות ומותגים המתחרים בקבוצת "למטייל”, לרבות
חנויות וירטואליות המופעלות מחוץ לישראל, אתרי אינטרנט מתחרים, מבטחי נסיעות מתחרים, וכל מתחרה אחר בפעילויותיה
המסחריות של קבוצת "למטייל”.
החברה רשאית לעשות שימוש בזכות זו גם ביחס לתוכן גולשים במערכת הפורומים או הבלוגים.
5. תקנון "מחפשים שותפים”
הפרסום במדור זה הינו בכפוף לתקנון האתר ובייחוד לסעיף 3 לעיל. כל הפרטים והמידע המפורטים במדור זה הינם באחריותו
הבלעדית והמלאה של מוסר המידע. החברה אינה אחראית לתוכן המודעות והמידע המוצגים במדור זה ואין בפרסום באתר משום
המלצה, עידוד או הבעת דעה כלשהם מטעם האתר ביחס למוסר המודעה, אמינותו, התנהגותו או ביחס לכל דבר אחר הקשור במוסר
המודעה או בתוכנה.
יש להשתמש לצורך פרסום כל מודעה או מידע במדור "מחפשים שותפים” במערכת המסרים של האתר ולהימנע מפרסום כתובת
דוא”ל פרטית.
פרסום פרטים אישיים ובכלל זה כתובת דוא”ל פרטית, שם, כתובת או מספר טלפון וחשיפתם לכלל הגולשים עלול לגרור תגובות
בלתי צפויות ו/או בלתי ראויות ולגרום לתוצאות שאינן בשליטת החברה. החברה אינה אחראית לתגובות שיישלחו למשתמש ע”י
משתמש אחר, או לכל תוצאה עקב שימוש שייעשה בפרטים אישיים או בכל מידע אחר המתפרסם באתר.
לחברה זכות ההחלטה הסופית לגבי פסילה או פרסום כל חלק מהמודעות/ מהחומר המועבר אליה ע”י גולשים. החברה שומרת
לעצמה את הזכות לערוך מחדש את מודעות/ עצות הגולשים ולהתאימן לרוח החומר המפורסם באתר. פרסום מודעה או חיפוש
מודעה במדור "מחפשים שותפים” מהווים הסכמה ואישור מצד הגולש כי קרא את הפסקה לעיל, הבין את תוכנה ומסכים לאמור בה.
6. תקנון מערכת הפורומים
הפרסום במדור זה הינו בהתאם לתקנון האתר ובייחוד לסעיף 3 לעיל. מערכת הפורומים של "למטייל ברשת” הינה מקום מפגש
לגולשים המיועד להחלפת דעות, לפרסום שאלות, מתן תשובות ורעיונות במגוון כולל של נושאים. אנו מבקשים מהגולשים לשמור
על עקרונות הבסיס המופיעים בתקנון וליידע כי הפורומים נתונים לפיקוח מצד הנהלת הפורומים ובידיה הזכות לנהוג ע”פ שיקול
דעתה המקצועי למחוק, לשנות, לעדכן ולבטל הודעות אשר אינם עומדים בתנאי התקנון. מטרת הנהלת הפורומים אינה לצנזר או
למנוע חופש ביטוי מגולשים אלא לשמור על תרבות שיחה הוגנת העומדת בתנאי התקנון.
אנו מבקשים לשמור על תרבות דיון בין הגולשים ולהימנע משפה פוגענית, קללות, גידופים, דברי נאצה איומים, גסות רוח, וכן
תכנים שיש בהם משום עבירה פלילית או העלולים להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית.
הפצת מידע – יש להימנע ממשלוח כמות הודעות רציפה בעניין זהה. אין לפרסם בפורום תכנים שמטרתם לפגוע או לשבש את
פעילות הפורום או המשתתפים.
אין לפרסם במערכת הפורומים הודעות או הצעות למכירה או לקניה של ציוד "יד שניה” או מודעות "מחפשים שותפים”.
כניסה למערכת הפורומים מהווה הסכמה ואישור מצד הגולש כי קרא את הפסקה לעיל, הבין את תוכנה ומסכים לאמור בה.
חדר ילדים רומי - UNIQUE
חדר רומי - MODERN
חדר סתו - CLASSIC | רהיטי סגל בייבי
חדר סתו - CLASSIC
רהיטי תינוקות בחדר אביב
חדר אביב - MODERN
חדר גיה - CLASSIC
חדר ג'יה - CLASSIC
חדר קמפינה - CLASSIC
חדר קמפינה - CLASSIC