תקנון ותנאי שימוש – סגל בייבי

ברוכים הבאים לאתר segalbaby.co.il (להלן: “האתר“) של קבוצת סגל, המתמחה בפיתוח ייצור ושיווק מוצרי תינוקות (להלן: “החברה” או “קבוצת סגל“).

קבוצת סגל מעמידה את האתר לשימוש הלקוחות כפלטפורמה לביצוע רכישות והמשתמשים מוזמנים להנות משירותי האתר.

החברה ומנהלי האתר יישמחו לעמוד לרשותכם ולסייע לכם להפיק את המירב – מאחלים קנייה נעימה.

 1. תנאים כלליים
  1. השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: “התקנון” או “תנאי השימוש“). כל הגולש/המשתמש באתר (להלן: “המשתמש“) מביע הסכמתו, בעצם השימוש באתר בלבד, כי הוא מכיר את תנאי השימוש באתר ואת הכללים החלים על השימוש בו ומסכים להם וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה. לאור האמור מתבקש המשתמש באתר, טרם עשיית השימוש באתר, לקרוא בקפידה את תנאי השימוש.
  1. התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד. 
  1. החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מזמן לזמן. רק הכללים הכלולים בתקנון זה יחייבו את החברה כלפי משתמשי וגולשי האתר.
 2. רישום לאתר
  1. השימוש באתר ורכישת המוצרים באמצעות האתר כפופים לביצוע הרשמה לאתר.
  1. בעת הרישום לאתר יהיה עליך להזין בטופס רישום אשר יכלול את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, בחירת סיסמא, טלפון, כתובת ת.ז. ופרטי כרטיס אשראי.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או לשנות את הפרטים אשר נדרשים לצורך הרישום ו/או השימוש באתר.

מסירת פרטים כאמור הינה לשיקול דעת המשתמש ואינה מחויבת מכוח חוק, אולם אי רישום לאתר עלול לשלול את יכולתך לקחת חלק במכירות הקיימות באתר ו/או לעשות שימוש בשירותיו.

 • אם בעת ההרשמה תמסור פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שיסופקו לך המוצרים שתזמין באתר. במקרה שמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים שמסרת, תחשב כמי שביטל את ההזמנה והחברה תהיה רשאית לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של 5% (חמישה אחוזים) מסכום ההזמנה או מאה שקלים חדשים, לפי הנמוך מבין השניים.
  • לחברה שמורה הזכות לבטל את הרישום המשתמש באתר ו/או את ההשתתפות שלו ו/או את הרכישות שבוצעו על ידו בגין  רישום של פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדוייקים.
  • בעסקאות אשר בהן יידרשו המשתתפים להגיש הצעות לרכישת המוצעים יהיה מועד קבלת ההצעות כפי שיירשם במרשמי החברה המועד הקובע לכל דבר, רישומו במרשמי החברה ישמש ראיה מכרעת בעניין זה ולמשתמש לא תהיה כל טענה בקשר לרישום כאמור.
  • לצורך ביצוע העסקאות, ההשתתפות בהליך הגשת הצעות לגבי עסקאות או לצורך השתתפות בכל מכירה יתבקש כל משתמש להזין את פרטי כרטיס האשראי שלו על מנת להשלים את ביצוע הרכישה.
  • כחלק מההרשמה לאתר מסכים המשתמש לקבל מידע שיווקי, הצעות ופרסומות, וזאת מבלי לגרוע ובכפוף להוראות כל דין. המשתמש באתר מאשר, באמצעות שימושו באתר, כי ידוע לו שהמידע שיימסר על ידו ו/או יתקבל מהשימוש שלו באתר עשוי לשמש למטרות שיווק כולל למשלוח פרסומת באמצעות דואר אלקטרוני, פקס,SMS וטלפון וכן למטרות דיוור ישיר, השתתפות בסקרים ושירותים נוספים וזאת מבלי לגרוע ובכפוף להוראות כל דין. החברה תהיה רשאית להעביר את המידע לצדדים שלישיים וכן להוסיף למידע מידע ממקורות אחרים.
  • בעת הרישום לאתר תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמה. בכל עת שתרכוש מוצרים באתר תוכל להזין את שם המשתמש והסיסמה במקום המיועד לכך. שם המשתמש והסיסמה שבחרת יזהו אותך ויחסכו ממך את הצורך למלא שוב את פרטיך האישיים. יהיה עליך רק לוודא כי פרטיך, כפי שהם מופיעים על גבי מסך המחשב, מעודכנים עדיין.  שמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בחשבונך. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר. זכור: ככל שתחליף את הסיסמה לעתים תכופות יותר, כך תטיב את ההגנה על המידע בחשבונך.
 1. הזכות להשתתף במכירות באתר
  1. כל תושב ישראלי אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות עמם עובד האתר יהיה זכאי להשתתף במכירות באתר.
  1. החברה רשאית למנוע מהמשתמש את ההשתתפות במכירות באופן זמני או לצמיתות (או בחלק מהן), בהתבסס על שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש וזאת לרבות במקרים הבאים:
   1. אם המשתמש מסר בעת ההרשמה במתכוון פרטים שגויים.
   1. אם המשתמש יבצע מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם.
   1. אם המשתמש יעשה בשירות הניתן באתר שימוש לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
   1. אם המשתמש יעשה באתר או בשירות הניתן בו שימוש לצורך פרסום לשון הרע או דבר דיבה (כהגדרתם על פי דין) או לצורך פרסום תכנים לא נאותים, לא חוקיים או תכנים הפוגעים באתר ו/או בצד שלישי כלשהו.
   1. אם המשתמש יתחזה לאדם אחר (אדם – לרבות התאגדות כלשהי) במסגרת פעילותו באתר.
   1. אם המשתמש יפר את תנאי השימוש באתר.
   1. אם כרטיס האשראי שברשות המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי (ככל שהשירות ניתן בתשלום).
   1. אם החברה תמצא כי המשתמש פעל באופן העלול לפגוע בשירותי ו/או גולשי האתר או באופן לא חוקי או בניגוד לתנאי השימוש באתר.
 2. רכישת המוצרים באתר
  1. במסגרת כל מכירה שתתפרסם באתר יופיע בעמוד המכירה תיאור קצר ותמציתי של כל מוצר ומוצר (לרבות המחיר המבוקש ותנאי מימוש המכירה). כל מכירה תהא מותנה בתנאים שונים (הגבלת זמן, מספר מינימאלי של רוכשים, מספר מקסימלי של רוכשים וכו’) ולמשתמשים לא תהיה כל טענה בקשר עם תנאים כאמור. כל התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד, וייתכנו הבדלים ושינויים בין המוצרים בפועל לבין תמונותיהם. מודגש כי ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצר בתמונה (ובכלל זה במידות, בצבעים, בגוונים וכדומה) לבין מראהו במציאות, בין השאר בגלל העובדה שהתמונות מוצגות על גבי מסך המחשב, ולמשתמש לא תהיה כל טענה או תביעה בגין ובקשר לכך. אין בפרסום המידע באתר כדי להטיל אחריות או חבות כלשהי על החברה או מי מטעמה בקשר למוצרים אלה, טיבם או התאמתם לצרכי המשתמש או לתיאורם.
  1. רכישה במסגרת האתר (בין אם בקניה קבוצתית ובין אם במסגרת רכישה אחרת) הינה קנייה מידית של המוצר.
  1. כמות המוצרים המוצעת למכירה מכל מוצר במסגרת כל עסקה ו/או בזמן מסויים הינה גמישה ונתונה לשינוי לפי שיקול דעתה של החברה ו/או של המוכרים בהתאם לביקוש או מכל סיבה שהיא. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל מכירה כלשהי, באם יתברר לה שחלה טעות אנוש או טעות טכנית בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכדומה. במקרה שכזה תישלח לנרשמים הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרו המשתתפים בהרשמתם לאתר. משלוח הודעה כאמור יהווה ראיה לכך שההודעה נמסרה למשתתף והחברה לא תשא באחריות לאי קבלת הודעה כאמור מכל סיבה שהיא (לרבות כתובת שגויה, תקלה טכנית וכו’).
  1. תנאי מוקדם לרכישת מוצר באתר הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע העסקה. לחברה שמורה הזכות להשהות את המכירה עד למועד קבלת אישור של חברות האשראי לגבי כלל הנרשמים בקשר לרכישת אותו מוצר ו/או לבטל את המכירה מקום בו אישורים כאמור לא התקבלו בפרק הזמן שהגדירה החברה.
 3. קישורים באתר
  1. במידה וישנו באתר קישור (”לינק”) המפנה לאתרים אחרים, לא תישא החברה באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו ונכונותו או לכל פרט אחר הקשור עמם ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם או עלול היה להיגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע בשירותים שתגיע אליהם באמצעות הקישורים באתר.
  1. החברה איננה מתחייבת כי כל הקישורים (‘לינקים’) שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל. החברה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט.
 4. אספקת מוצרים
  1. אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר ו/או בהתאם למפורט במסמך “כללי השימוש בשירות המשלוחים של קבוצת סגל” אשר הקישור אליו מופיע באתר. ככל שלא נקבע אחרת יהיו זמני האספקה עד 14 ימי עסקים (שישי-שבת-חגים-חול המועד לא ייחשבו לענין זה כימי עסקים).
  1. קבוצת סגל לא תהיה אחראית לכל עיכוב ו/או איחור באספקת המוצר ו/או לאי אספקה שנגרם מאירועים שאינם בשליטתה לרבות איחור או אי הגעה של חברת השילוח, שביתות, השבתות, פגעי טבע.
  1. המוצרים יסופקו למען, שיימסר על ידי המשתמש במועד ההרשמה או למען שיפורט בטופס פרטי המשלוח. בעת ההזמנה, יתבקש המשתמש למסור גם את התאריך ותחום השעות, המועדפים לקבלת המשלוח. במועד זה על המשתמש להיות נוכח בכתובת לצורך קבלת המוצר.  אם בעת אספקת המשלוח לא יהיה המשתמש נוכח במקום, הוא מסכים בזאת שהמשלוח יימסר לידי מי שיהיה נוכח במקום באותה עת – או יושאר בסמוך לדלת הבית, אם איש אינו נוכח. האחריות, במקרה זה תחול על המשתמש בלבד. 
  1. המשתמש מתחייב לבדוק את המשלוח עם קבלתו ולבדוק את התאמתו למוצרים שנרכשו על ידו. ככל שלא תהיה התאמה מתבקש המשתמש ליצור קשר עם שירות הלקוחות של החברה, בהתאם למפורט באתר. 
 5. תשלום ואמצעי תשלום
  1. המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ על-פי הדין אלא אם צוין אחרת במפורש.
  1. מחירי המוצרים המופיעים באתר אינם כוללים דמי משלוח או תשלום עבור הרכבת המוצרים לגביהם נדרשת הרכבה.
  1. חיוב המשתמש יתבצע על ידי החברה וזאת באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר. במקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויות המשתמש, תבוטל הקנייה , המוצר לא יסופק לו והמשתמש יחוייב בדמי ביטול כמפורט בסעיף 9 להלן.
  1. החברה מכבדת תשלום באמצעות כרטיסי אשראי תקפים, אשר הונפקו על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל. זאת כל עוד הן מתירות ביצוע תשלומים ברשת האינטרנט ובאופן שבו הן מתירות זאת, בהתאם לסוג כרטיס האשראי שבידי המשתמש. 
  1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי האשראי או אמצעי התשלום המכובדים באתר.
 6. ביטול עסקה/ החזרות/ החלפות
  1.  הודעת ביטול ניתן יהיה למסור בטלפון 1-700-700-753 ,במייל service@segalbaby.co.il באמצעות פניה לצוות האתר באמצעות פרטי הקשר המופיעים בקישור “צור קשר” באתר. כל הודעת ביטול ו/או פנייה כאמור תכלול את פרטי המשתמש/הרוכש (כולל שם מלא, כתובת, מספר ת”ז, כתובת דואר אלקטרוני, מספק טלפון וכו’), את פרטי ההזמנה ואת סיבת הביטול. ביטול יתאפשר אך ורק בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א-1981 (להלן: ”חוק הגנת הצרכן”).
  1. אם זכאי המשתמש/הרוכש לביטול הרכישה בהתאם להוראות סעיף זה, אזי הביטול יקנה לו זכות להשבת הסכום ששולם על ידו בגין המוצר או השירות, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך  (להלן: “דמי ביטול“). חשוב לציין, כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשלח מהחנות לחברת השילוח (להלן: “עלויות השילוח“).
  1. דמי ביטול ו/או עלויות השילוח עשויים להיגבות מהלקוח על ידי החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. בכל מקרה של ויתור על גביית דמי ביטול ו/או עלויות השילוח על ידי אחד מאלה, יהא השני זכאי לגבותם, ואין בוויתור על גביית דמי הביטול מצד אחד מהם כדי לפגוע בזכות השני לגבותם, בכפוף לכך שלא ייווצר כפל חיוב. רק במקרה בו החברה תוותר  על גביית דמי ביטול ו/או עלויות השילוח, לא יחויב הצרכן ב דמי ביטול ו/או עלויות השילוח.
  1. ניתן לבטל את העסקה מיום ביצוע העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר, וזאת בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן.

   לאחר קבלת המוצר על אחריות הלקוח להחזיר את המוצר על חשבונו כשהוא באריזתו המקורית, לא הורכב, לא נפגם ומבלי שנעשה בו כל שימוש. בעסקה לרכישת ריהוט, פתיחת האריזה המקורית כשלעצמה לא תיחשב שימוש או פגימה במוצר. ככל ומדובר ב”עסקת מכר מרחוק”, כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981, תהא ללקוח זכות לביטול העסקה אף במקרה שהמוצר נפגם, אך החברה תהא רשאית לתבוע את נזקיה בשל פגם במוצר.

   לא תהיה זכות ביטול ולא תתאפשר זכות החלפה ו/או החזרה של ריהוט שהורכב בבית הלקוח, בין אם הורכב ע”י הלקוח (לרבות: מיטות מעבר, לולים, עריסות וכו’) ובין אם הורכב ע”י מתקין של רשמי של קבוצת סגל, למעט במקרה שיוכר כ”עסקת מכר מרחוק”, כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981, בו תהא ללקוח זכות לביטול העסקה אף במקרה של ריהוט שהורכב בבית הלקוח.

 7. ביטול מכירות מצד החברה
  1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה). הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או לרוכש, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של הרוכש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין השירותים ו/או המוצרים, ככל ששולם.
  1. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או לרוכש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
 8. פרטיות ואבטחת מידע
  1. בכל הנוגע לנושא הפרטיות והסודיות יחולו ההוראות הקבועות במסמך “מדיניות הפרטיות” אשר הקישור אליו קיים באתר.
  1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי הלקוחות שנמסרו בעת ההשתתפות בשיטות המכירה.
  1. 11.3.                   לצורך הגנה על האתר, המידע המצוי באתר ובמערכות החברה עושה היא שימוש במערכות ומנגנוני הגנה. יובהר עוד כי חדירה למערכות המחשב של החברה מהווה על פי דין עבירה פלילית. עם זאת, מובן שהחברה אינה יכולה להבטיח הצלחה בהתגוננות כנגד ניסיונות חדירה למערכותיה, שיבושים שייגרמו בגין חדירה כאמור או חשיפת מידע המצוי באתר על ידי גורמים בלתי מורשים שיצליחו לחדור למערכותיה.

המשתמש מתחייב, בעשיית השימוש באתר, כי לא יבצע כל נסיון חדירה למערכות החברה, לא יחדיר וירוסים או תוכנות כלשהן למערכות החברה ולא יסייע לגורם אחר בביצוע פעולות כאמור

 1. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת החברה יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיה ו/ או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
 2. תכני משתמשים באתר
  1. ייתכן ואתר החברה יכלול הערות, הצעות, רעיונות, תגובות, שאלות או תכנים אחרים מצד המשתמשים.
  1. חל איסור על פרסום תוכן שהוא בלתי חוקי, מגונה, מאיים, משמיץ, פוגע בפרטיותו של אדם, מפר את זכויותיו של צד ג’ כלשהו, או באופן אחר פוגע בצד שלישי או מעורר התנגדות.
  1. חל איסור על פרסום תוכן שהוא מורכב, מכיל וירוסים, קמפיינים פוליטיים, שידול מסחרי, מכתבי שרשרת, מסות של מיילים או כל סוג אחר של דואר זבל (“spam”).
  1. החברה שומרת לעצמה את הזכות (אך לא את החובה) להסיר או למחוק תכנים כאמור.
 3. אחריות
  1. המוצרים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות החברה, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו”ב. אין בפרסום המידע באתר די להטיל אחריות או חבות כלשהי על החברה או מי מטעמה בקשר למוצרים אלה, טיבם או התאמתם לצרכיך או לתיאורם. האחריות להתאמת המוצרים לצורכי המשתמש/הרוכש חלה עליהם בלבד. במקרים בהם מקורו של מידע שיוצג באתר יהא מצדדים שלישיים, החברה אינה יכולה לערוב לאמינות ולדיוק המידע האמור, לפיכך לא יוכלו המשתמשים/הרוכשים לבוא לחברה בכל טענה, דרישה או תביעה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים או עקיפים הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע שבאתר ו/או שניתן על ידי החברה ואשר מקורו מצדדים שלישיים.
  1.  החברה מתחייבת לעשות כל שביכולתה לשמור על פעילות תקינה של האתר ושל הפעולות הנעשות אך אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות כלשהן, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת.
  1. החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכן אותה.
  1. החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
  1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל החברה לא תהיה אחראית בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר נגרם עקב שימוש באתר.
  1. אין החברה אחראית לנזקים אשר נגרמו לאריזה במהלך השילוח, מוצרים תקינים לא יוחלפו בשל אריזה פתוחה/ קרועה וכו’.
  1. החברה לא אחראית לקרעים בתפר ו/או בבד לאחר שהמוצר נפתח.
  1. החברה לא אחראית לכל שבר שיגרם למוצר לאחר שהמוצר נפתח. 
  1. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם למשתמש/לרוכש במישרין או בעקיפין בשל איחור באספקה, או כתוצאה מכך שהמוצרים אשר סופקו היו פגומים, מקולקלים או לא תקינים – אלא אם כן ארע הפגם בשל רשלנות רבתי מצידה של החברה.
  1. החברה נוקטת אמצעים לאבטחת המידע באתר, אולם מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבי החברה, חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את האתר. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת החברה יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע באתר – לרבות מידע שנאגר אודות המשתמשים – או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמשים כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

החברה לא תישא בכל אחריות לחשיפת פרטי המשתמשים, או לכל שימוש לרעה במידע זה, הנובע מכך שהמשתמש לא שמר את שם המשתמש והסיסמה בסודיות, או מכך שמסר אותם לצד שלישי או מכך שלא עדכן את הסיסמה לעיתים תכופות, כמומלץ בתנאים אלה.

 1. קניין רוחני
  1. כל התוכן הנמצא באתר, הוא רכושה הבלעדי של החברה או תוכן שניתן לחברה ברישיון ו/או בהיתר מפורש מטעם בעלי התוכן. העתקה כלשהי, הפצה, שידור, פרסום, קישור, או שינוי אחר של אתר זה או כל הנמצא בו ללא רשות מפורשת בכתב של החברה היא אסורה בהחלט.
  1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברה בלבד, או של צדדים שלישיים. זכויות אלה חלות בין היתר על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד’), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
  1. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב.
  1. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב. בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכיו”ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.
  1. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו (“קישור עומק”), אלא לעמוד הבית בלבד.
  1. אין להציג את האתר בעיצוב או מימשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמת החברה לכך מראש ובכתב.
 2. דין ושיפוט

הדין החל על הפעולות באתר ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת – תהיה לבתי המשפט של מחוז ירושלים הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.

 1. הפסקת פעילות האתר ושינויים בו
  1. החברה רשאית, בכל עת, להחליט על הפסקה קבועה או זמנית של פעילות האתר, חידוש הפעלתו והפסקה חוזרת של פעילותו, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
  1. החברה רשאית לשנות, מעת לעת, תנאי שימוש אלה, בלא להודיע על כך מראש. תנאי השימוש החדשים יפורסמו באתר החברה וייכנסו לתוקף לאחר פרסומם כאמור. 
 2. פרטיות
  1. בהתאם לחוק אין המשתמש/הרוכש חייב למסור לחברה פרטים אישיים או מזהים. הדבר תלוי ברצון המשתמש ובהסכמתו. עם זאת, הזמנה מקוונת של מוצרים באתר דורשת הרשמה לאתר. 

בנוסף, לצורך השלמת ההזמנה יידרש המשתמש למסור כתובת למשלוח, טלפון ליצירת קשר, פרטי אמצעי תשלום, וכל פרט נוסף שהחברה עשויה לדרוש במהלך הליך ההזמנה ו/או לשם השלמתו. שירותים נוספים, כגון פנייה אל החברה טעונים אף הם מסירה של פרטים האישיים, על-מנת שהחברה תוכל ליצור עם הפונה קשר וטפל בפנייה.

על המשתמש למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואת מאשרת בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים למנוע מהמשתמש את האפשרות להשתמש בשירותי החברה, לפגוע באיכות השירות הניתן למשתמש, לרבות לסכל את השלמת הביצוע של הזמנתו וכן לפגוע ביכולת ליצור קשר עמו.

אם ימסור המשתמש פרטים אישיים של צד שלישי, לרבות פרטיו של אדם/גוף אליו יישלחו המוצרים שהזמנת, הרי שבעצם מסירת המידע כאמור מצהיר המשתמש ומאשר כי קיבל את הסכמתו המפורשת של הצד השלישי למסירת פרטיו לחברה, לשם השימוש בפרטים אלה בהתאם לתקנון זה.

בנוסף, בעת השימוש באתר אפשר שיאסף מידע אודות הדפים, המוצרים שהוצגו בפני המשתמש, המודעות שבהן צפה, התכנים שעניינו אותו, כמה זמן שהה באתר ואילו פעולות ביצע בו וכדומה. אם אתה רק מבקר באתר, מבלי להזדהות, המידע שיאסף יישא בעל אופי סטטיסטי כללי בלבד. במקרה זה המידע לא ישויך לפרטיך האישים, השמורים במערכות המחשב של החברה.  אם, לעומת זאת, המשתמש נרשם לצורך ביצוע הזמנה באתר, החברה שומרת לעצמה את הזכות לאסוף בעת השימוש באתר מידע אודות הרגלי הקניה של המשתמש, צרכיו, המוצרים שרכש, מידע או פרסומות שקרא, העמודים בהם צפה, הצעות שעניינו אותו, אמצעי התשלום ששימשו אותו וכל מידע אחר. 

 1. השימוש באתר, המהווה גם אישור לתנאי שימוש אלו ותחולתם על המשתמש, מהווים הסכמה כי המשתמש מסכים שפרטיו האישיים והמידע שמסר ו/או שייאסף לגביו כאמור, יישמרו וינוהלו במאגר המידע של החברה (להלן: “המאגר“).
  1. במידע שבמאגר ייעשה שימוש בהתאם להוראות תקנון זה, או על פי הוראות כל דין, לרבות למטרות המפורטות להלן –
   1. לאפשר למשתמש לעשות שימוש בשירותי האתר;
   1. לאפשר למשתמש להזמין מוצרים;
   1. לאפשר למשתמש לבצע הזמנות חוזרות או לצפות בהיסטוריית ההזמנות שלו באתר;
   1. לשפר ולהעשיר את השירותים, התכנים והמוצרים המוצעים על-ידי החברה, ובכלל זה ליצור שירותים ומוצרים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;
   1. לאפשר למשתמש וליתר המשתמשים להתאים את השירותים באתר להעדפותיהם;
   1. בכפוף להסכמתו המפורשת של המשתמש, לשלוח אל המשתמש מדי פעם בדואר אלקטרוני, באמצעות מסרונים (SMS)  או בכל דרך אחרת, מידע בדבר שירותיה ומוצריה של החברה, כמו גם מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים שמוצעים באתר. מידע זה ישוגר אל המשתמש בהתאם להסכמתו לכך בתנאי השימוש. המשתמש יוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתו ולחדול מלקבל מידע והודעות כאמור מובהר כי הסכמה למדיניות פרטיות זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ”ב-1982;
   1. ליצירת קשר עם המשתמש כשהחברה סבורה שקיים צורך בכך, בין היתר בעקבות פנייתו לחברה באמצעות מנגנוני יצירת הקשר, באתר או מחוצה לו;
   1. לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה את המשתמש באופן אישי;
   1. לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר;
   1. לכל מטרה אחרת, המפורטת בתקנון של החברה.
  1. מסירת מידע לצד שלישי. החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים שלהלן –
   1. לספקי שירותים ו/או שלוחים מטעם החברה לצורך הפעלה ואספקה של האתר, לרבות שירות סליקה מקוון אשר מבצע מטעם החברה את הסליקה של כרטיס האשראי של המשתמש; חברת השליחויות שתבצע את המשלוח של המוצר לבית המשתמש);
   1. לספקי שירותים ו/או שלוחים מטעמנו לצרכי תפעול ואבטחת האתר, מחקר ושיפור השירותים המוצעים באתר;
   1. ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי החברה;
   1. במידה ו המשתמש יתן לחברה את הסכמתו המפורשת להעברת פרטיו לצדדים שלישיים;
   1. אם יפה המשתמש את הוראות התנאים, או אם יבצע באמצעות באתר, או בקשר עמו, פעולות הנחזות על ידי החברה כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
   1. אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי, או דרישה של רשות המוסמכת לכך, המורה לה למסור את פרטי המשתמש או את המידע אודות המשתמש לצד שלישי;
   1. בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין החברה או מי מטעמה;
   1. בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופו של המשתמש  או לרכושו או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
   1. לחברות או לארגונים אחרים הקשורים לחברה, דוגמת חברת-אם, חברה-בת וחברה אחות ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;
   1. לצורך מסירה ושיתוף מידע אנונימי, מצרפי או סטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים באתר, בחברה, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי. החברה לא תחשוף בפני צדדים שלישיים אלה ביודעין את זהות המשתמש ללא הסכמתו;
   1. אם החברה תארגן את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את המבנה המשפטי, תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לגוף החדש העתק מן המידע שנאגר אודות המשתמש במאגר המידע של החברה ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות זו;
   1. על-פי בקשתו המפורשת של המשתמש.
  1.  על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות שמכוח החוק. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אל המשתמש, בהתבסס על השתייכותו לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (להלן: “פניה בדיוור ישיר“), אזי האדם שפרטיו כלולים במאגר זכאי, על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע. החברה תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אל הפונה בהצעות מסחריות כאמור לעיל.

שימו לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע מהאדם שפרטיו נמחקו להמשיך ולקבל שירותים מהחברה. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה – לרבות מידע סטטיסטי, אנונימי או מצרפי למטרות ניתוח סטטיסטי ותיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר – יוסיף להישמר על ידי החברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות לאדם שביקש את מחיקת פרטיו מהמאגר. אם בתוך 30 יום מפנייתו לא יקבל הפונה הודעה כי המידע שנתבקשה החברה למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, יהיה הוא זכאי לפנות לבית משפט באופן הקבוע בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות, כדי שיורה להחברה לפעול כאמור.

Open chat
למעבר לשירות הלקוחות >